Програма LIFE

Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE-IP Clean Air) е съвмествен проект между българските общини и Европейската комисия. Главната цел е подобряване качеството на въздуха в общините Столична, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте общини.

Какви разходи покрива програма LIFE?

 1. Доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата на домакинствата
 2. Радиатори с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи (скоби за закачане на стената, свързващи елементи и др., които се доставят с радиатора), необходими единствено за монтажа им към вътрешната система за отопление
 3. Обучение на домакинствата за експлоатацията на новото отоплително оборудване
 4. Еднократна профилактика на новите отоплителни уреди след първата година
 5. Гаранционното обслужване за двугодишен период на отоплителя уред при условие, че домакинството спазва правилата за експлоатация и поддръжка, посочени в Договора с общината

Ако вече сте направили своя избор, следете сайта на Вашата община и очаквате покана за кандидатстване по основната фаза на проекта.

За да се възползвате от програма LIFE трябва да отговаряте на следните условия:

 1. Да сте жител на Столична община, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе или Стара Загора
 2. Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с такъв на природен газ
 3. Да подадете Заявление за присъединяване
 4. Да посетите нашия клиентски център във Вашия град и да получите документ "Съгласие за присъединяване"
 5. Да подадете в общината формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайтовете на общините
 6. Да бъдете одобрен за участие от Вашата община

Форма за заявен интерес

На какъв енергоизточник се отоплявате?

Заявления за кандидатстване по програмата се подават на място в общината. Необходимо е да получите „Съгласие за присъединяване“ от наш Клиентски център, което да приложите към комплекта от попълнени формуляри за участие.

Ако не покривате някое от условията за кадидатстване по програмите LIFE и ОПОС, може да се запознаете с останалите ни предложения

вижте тук

природнияТ газ ви дава всичко