Оперативна програма "Околна среда" се реализира в три общини, за които Овергаз Мрежи притежава лицензии за Разпределение и Снабдяване с природен газ - Столична Община, Община Бургас и Община Монтана.

Общините реализират проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в общината чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Към настоящия момент кандидатстването по проекта се извършва от жителите на Столична община.

Община Бургас стартира от 15 юни 2021 г. приема на документи за участие и по Основната фаза на Интегрираният проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма ЛАЙФ, който, аналогично на проекта по Оперативна програма "Околна среда", предвижда подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи. Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:15 до 17:15 часа в сградите на Центровете за административни услуги, като крайният срок за подаване на документи е 15 септември 2021 г.

Какви разходи покрива Проектът

  1. Доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата на домакинствата
  2. Радиатори с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа им към вътрешната система за отопление
  3. Обучение на домакинствата за експлоатацията
  4. Гаранционно обслужване
  5. Еднократна профилактика след първата година Гаранционното обслужване за двугодишен период

Допустимо е кандидатстването по проекта чрез използване на Сгъстен природен газ (СПГ) от страна на домакинства, които не се намират на изградена газоразпределителна мрежа.

Ако вече сте направили своя избор, обърнете се към съответната районна администрация и подайте своето заявление в посочените срокове.

За да се възползвате от програма ОПОС трябва да отговаряте на следните условия:

  1. Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с такъв на природен газ
  2. Да посетите наш клиентски център във Вашия град, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ "Съгласие за присъединяване"
  3. Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайта на съответната община
  4. Да бъдете одобрен за участие от Вашата община

Всички юридически лица, обитаващи самостоятелни обекти в жилищни сгради, в които за отопление се използват уреди с дърва и въглища, могат да кандидатстват за смяната им безвъзмездно с екологични алтернативи за отопление. Всички условия вижте на сайтовете на общините.

Форма за заявен интерес

На какъв енергоизточник се отоплявате?

Заявления за кандидатстване по програмата се подават на място в общината. Необходимо е да получите „Съгласие за присъединяване“ от наш Клиентски център, което да приложите към комплекта от попълнени формуляри за участие.

Ако не покривате някое от условията за кадидатстване по програмите LIFE и ОПОС, може да се запознаете с останалите ни предложения

вижте тук

природнияТ газ ви дава всичко