Оперативна програма "Околна среда" се реализира в три общини, за които Овергаз Мрежи притежава лицензии за Разпределение и Снабдяване с природен газ - Столична Община, Община Бургас (програмата обхваща кв. Долно Езерово и к-с „Меден Рудник“ - зони А, Б, В и Районен център) и Община Монтана.
Общините реализират проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в общината чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Към настоящия момент кандидатстването по проекта е стартирало на територията на Община Бургас и Столична община. Срокът за подаване на документи за Община Бургас е до 31 май 2021 г., а за Столична община - до изчерпване на ресурса. Очаквайте скоро покана за кандидатстване и информация на сайта на Община Монтана.

Какви разходи покрива Проектът

  1. Доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата на домакинствата
  2. Радиатори с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа им към вътрешната система за отопление
  3. Обучение на домакинствата за експлоатацията
  4. Гаранционно обслужване
  5. Еднократна профилактика след първата година Гаранционното обслужване за двугодишен период

Допустимо е кандидатстването по проекта чрез използване на Сгъстен природен газ (СПГ) от страна на домакинства, които не се намират на изградена газоразпределителна мрежа.

Ако вече сте направили своя избор, обърнете се към съответната районна администрация и подайте своето заявление в посочените срокове.

За да се възползвате от програма ОПОС трябва да отговаряте на следните условия:

  1. Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с такъв на природен газ
  2. Да посетите наш клиентски център във Вашия град, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ "Съгласие за присъединяване"
  3. Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайта на съответната община
  4. Да бъдете одобрен за участие от Вашата община

Всички юридически лица, обитаващи самостоятелни обекти в жилищни сгради, в които за отопление се използват уреди с дърва и въглища, могат да кандидатстват за смяната им безвъзмездно с екологични алтернативи за отопление. Всички условия вижте на сайтовете на общините.

Форма за заявен интерес

На какъв енергоизточник се отоплявате?

Заявления за кандидатстване по програмата се подават на място в общината. Необходимо е да получите „Съгласие за присъединяване“ от наш Клиентски център, което да приложите към комплекта от попълнени формуляри за участие.

Ако не покривате някое от условията за кадидатстване по програмите LIFE и ОПОС, може да се запознаете с останалите ни предложения

вижте тук

природнияТ газ ви дава всичко