Ако не сте разбрали, програма DESIREE Gas
има нови, по-добри условия:

  • Размерът на безвъзмездната финансова помощ е увеличен от 20% на 30% от допустимите разходи.
  • 100% възстановяване на разхода за присъединяване към газоразпределителната мрежа в размер на 430,83 лв. без ДДС.
  • Осигуряват се общо до 2347 лв. безвъзмездна помощ за газификация на едно домакинство при опростена процедура за кандидатстване.


Добрите новини са, че всички клиенти на Овергаз Мрежи, кандидатствали при старите условия на програма DESIREE Gas, имат право на допълнителна безвъзмездна финансова помощ за компенсация на разликата спрямо новите условия.За да се възползвате от допълнителната безвъзмездна помощ

  • Посетете най-близкия клиентски център на Овергаз в срок до 31 март 2019 г.
  • Носете със себе си документ за самоличност
  • Попълнете необходимите документи


Защо компенсираме вече присъединени потребители?

В съответствие с принципа за равнопоставеност и съгласно подписаното Изменение към Меморандума за разбирателство между "Овергаз Мрежи" АД и Министерство на енергетиката, Вие, като бенефициент кандидатствал по старите условия на проекта, имате право на допълнителна БФП за компенсация на разликата спрямо новите условия. За да получите тази допълнителна БФП по проекта, е необходимо да попълните съответните документи в най-близкия клиентски център на Овергаз в срок до 31 март 2019 г. Моля да носите със себе си документ за самоличност, потвърждаващ, че именно Вие сте бенефициентът на безвъзмездната помощ (кандидатствалия по проекта).

След изплащане на допълнителната БФП от страна на Европейска банка за възстановяване и развитие, средствата се усвояват чрез издаване на аванс за природен газ и се приспадат от месечните задължения за заплащане на услугите по газоснабдяване на имота, до тяхното изчерпване.

В случай че имате допълнителни въпроси, можете да разчитате на нашата помощ и съдействие на Националния информационен телефон 0700 11 110, електронен адрес: gas@overgas.bg, както и в клиентските ни центрове в страната.

Открийте най-близкия клиентски център до вас